POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

S’informa als usuaris/àries de la pàgina web, en compliment de la nova Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, endavant LOPDGDD i en cumpliment amb el reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu y del consell, de 27 d‘ abril de 2016, relatiu a la política de protecció de dades de personals amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa AMIGA ETT SOCIAL.
L’usuari/ària haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

AMIGA ETT SOCIAL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, AMIGA ETT SOCIAL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.
El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de AMIGA ETT SOCIAL per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada als seus productes i/o serveis relacionats amb l’atenció a les persones, i per a la realització d’estadístiques i poder remetre-li informació comercial en temes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari/ària o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a AMIGA ETT SOCIAL amb adreça a Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari/ària, o posant-se en contacte a través del correu electrònic lopd@amigaett.org

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: Amiga ETT Social
Finalitat: Respondre les sol·licituds de contacte o informació. Examinar la candidatura a una vacant de feina.
Legitimació: Consentiment de l’interessat
Destinataris: Formació i Treball i empreses del grup
Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.
Informació Addicional: Consulti la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’usuari/ària a través de la pàgina web que AMIGA ETT SOCIAL posa a la disposició dels usuaris/àries d’Internet. La present Política forma part integrant de l’avís legal accessible en tot moment des de la pàgina web.
L’usuari/ària garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari/ària garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a AMIGA ETT SOCIAL per a les finalitats assenyalades.
La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com LinkedIn, Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari/ària en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris/àries de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.
La pàgina web pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari/ària pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals AMIGA ETT SOCIAL no té cap control.
A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’usuari, AMIGA ETT SOCIAL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’usuari/ària, en aquells casos en què la configuració de l’usuari/ària a aquest efecte així ho permeti.
Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, AMIGA ETT SOCIAL podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

Identitat: AMIGA ETT SOCIAL, és una empresa de treball temporal inscrita al Registre d’empreses de treball temporal amb número d’autorització 69/0036/16.
Domicili: Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930)
Correu electrònic: lopd@amigaett.org

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

AMIGA ETT SOCIAL tracta la informació facilitada per l’usuari/ària amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de consultes varies, subscripció al butlletí, participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.
En el cas particular de les dades proporcionades per mitjà del servei “Intermediació Laboral”, AMIGA ETT SOCIAL farà servir la seva informació per:
- Examinar la seva idoneïtat per al lloc de feina al que es postula, així com per a ocupacions que puguin sorgir en el futur.
- Contactar amb vostè mitjançant trucada telefònica o bé l’aplicació.
- “WhatsApp”, únicament amb la finalitat de concertar entrevistes de feina, gestionar aspectes relatius al procés de selecció o informar sobre les activitats formatives.
- Realitzar funcions administratives.
- Exigir la informació legalment requerida, i respondre a un procés legal.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari/ària.
En el cas concret de l’enviament de candidatures a ofertes de feina de personal d’estructura o posada a disposició, les dades serán conservades únicament durant el transcurs del procés de selecció i un cop finalitzat s’esborraran totes les dades, tret dels candidats seleccionats que en tal cas les dades personals recopilades durant el període de selecció seran conservades fins a la finalització de la seva ocupació.
Per tant, en cas que no sigui contractat només si vostè ho autoritza, AMIGA ETT SOCIAL guardarà i utilitzarà les dades personals, durant un període de tres (3) mesos amb la finalitat de tenir el seu currículum en compte per a futures vacants.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment explicit per escrit de l’usuari/ària o mitjançant la web l'acceptació dels terminis.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI/ÀRIA?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de l’organització que les necessitin per gestionar la seva sol·licitud o avaluar la seva sol·licitud destinat als processos de selecció.
Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per a la prestació de serveis i per al compliment d’obligacions directament exigibles a AMIGA ETT SOCIAL.

COM PROTEGEIX AMIGA ETT SOCIAL LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL?

AMIGA ETT SOCIAL implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.
Les dades que es sol·licitin en els diferents formularis de la pàgina web són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, les que l’usuari/ària ens comunica voluntàriament.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

L’usuari/ària té dret a obtenir confirmació sobre si AMIGA ETT SOCIAL tracta dades personals que li concerneixen amb les finalitats proposades, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, l’usuari/ària podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari/ària podrà oposar-se al tractament de les seves dades. AMIGA ETT SOCIAL cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Per últim, podrà l’usuari/ària podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, AMIGA ETT SOCIAL haurà de gestionar la seva tramitació.
L’usuari/ària podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a: AMIGA ETT SOCIAL, Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930), o correu electrònic a: lopd@formacioitreball.org amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualssevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat. Aquest trámit serà totalment gratuït per l’usuari/ària.